Cannabis Precision Farming

Cannabis has the potential to positively impact our economy, facilitating large-scale job creation, uplifting low-income communities especially in underserved rural areas, as well as contributing to the overall improvement of people’s health. กัญมีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของเรา อำนวยความสะดวกในการสร้างงานขนาดใหญ่ ยกระดับชุมชนที่มีรายได้ต่ำโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ด้อยโอกาส ตลอดจนมีส่วนในการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของผู้คน

Indoor/Greenhouse Concept Design

เกษตรกรรมกัญเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแต่คุ้มค่า ซึ่งหนึ่งที่ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ คือโปรแกรมที่ไว้ควบคุมให้ทั้งผู้ปลูกทั้งมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์สามารถปลูกได้อย่างเชี่ยวชาญและได้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นต่อการมีส่วนร่วมในการผลิต การจัดการ และการเพาะปลูกกัญอย่างมีประสิทธิภาพต่อๆไป

เรานำเสนอลูกค้าของเราตามข้อกำหนดสเปคที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์ให้คำปรึกษาออกแบบระบบฟาร์ม โรงเรือน งานสวน ไร่และโมเดลที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์เทคโนโลยีในงานเกษตรต่างๆ.

การเลือกชนิดโรงเรือนที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก สภาพอากาศ ทิศทางการวางติดตั้ง ภูมิประเทศจึงเป็นสื่งที่สำคัญ ในแง่ของความสูงของพืช การถ่ายเทอากาศ การรับแสง อุณหภูมิและความชื่น ล้วนแล้วแต่ส่งผลกับคุณภาพผลผลิตทั้งสิ่น.

เราออกแบบและรับติดตั้งโรงเรือนขนาดและรูปทรงต่างๆ.

In the past, cannabis horticulture has been stigmatized, with a lack of industry standards resulting in misinformation. Here, you will have access to accurate and informative learnings from expert growers as you develop a portfolio of work and earn a credible cannabis qualification. เกษตรกรรมกัญเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแต่คุ้มค่า ซึ่งหนึ่งที่ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ คือโปรแกรมที่ไว้ควบคุมให้ทั้งผู้ปลูกทั้งมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์สามารถปลูกได้อย่างเชี่ยวชาญและได้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นต่อการมีส่วนร่วมในการผลิต การจัดการ และการเพาะปลูกกัญอย่างมีประสิทธิภาพต่อๆไป

Home
Account
Cart
Search